ONZE WERKZAAMHEDEN

Waarom gevel­on­der­houd?

Sim­pel­weg om de lev­ens­duur van uw won­ing of apparte­ment te ver­len­gen. Wan­neer men vergeet om onder­houd uit te voeren aan de schil van een gebouw zal er niet alleen schade ontstaan aan de con­struc­tie zelf, maar ook aan al dat­gene wat daaraan ver­bon­den is. Dus ook het schilder­w­erken aan de bin­nen– en buiten­z­i­jde, stuuk­w­erk, vlo­er­balken, beton etc. Maar wat veel mensen onder­schat­ten is de invloed van vocht op de gezond­heid. Mensen die in een vochtige won­ing verbli­jven, hebben ongeveer 25 pro­cent meer gezond­hei­d­sklachten dan in andere wonin­gen. JJG staat voor u klaar met ver­schil­lende werkza­amhe­den in Poeldijk en omgeving.

Klik op één van onze werkza­amhe­den voor meer informatie.

MET­SEL­W­ERK
Met­sel­w­erk kan om aller­lei rede­nen te lij­den hebben. Weer –en kli­maat­in­vloe­den zijn echter de belan­grijk­ste oorzaak van chemis­che, fysis­che en biol­o­gis­che aan­tast­ing van het mate­ri­aal aan de opper­vlakte van de gevel. De mate waarin dit gebeurt hangt af van de kwaliteit van het gevel­ma­te­ri­aal, de ver­w­erk­ing en de agres­siviteit van het milieu waaraan de gevel bloot­staat (zoals zure regen). In som­mige gevallen is ook sprake van con­struc­tieve aan­tast­ing. Aan­tast­ing kan lei­den tot doorslag van vocht, scheuren en tot een achteruit­gang van het esthetis­che aanzicht van de gevel.
VOEG­W­ERK
Als we het oude of beschadigde voeg­w­erk hebben ver­wi­jderd, reini­gen wij de gevel eerst grondig, zodat het nieuwe voeg­w­erk goed hecht. Daarna bren­gen we de nieuwe voe­gen aan. Bij mod­erne pan­den is dit meestal vol­gens de ‘platvol’-methode. Maar we kun­nen ook voe­gen vol­gens bijvoor­beeld de knip– en sni­jvoeg­meth­ode. Meer infor­matie over de manieren waarop wij kun­nen voe­gen vindt u hier. Behalve de ‘platvol’-methode zoals die bij veel mod­erne pan­den wordt gebruikt zijn er veel meer mogelijkhe­den. Hieron­der volgt een opsom­ming van de mogelijkheden:

Borstelvoeg
De borstelvoeg wordt ook wel ook wel ‘kamw­erk’ of ‘platvol’ genoemd. De borstelvoeg is de voordelig­ste voeg. De borstelvoeg heeft een licht ruw oppervlak.


Doorgestreken voeg (ook wel ‘platvol’of ‘glad’-genoemd)
De doorgestreken voeg is van goede kwaliteit. Als hij goed wordt aange­bracht heeft deze voeg ook een licht waterk­erend opper­vlak. De doorgestreken voeg zit gelijk met het zichtvlak van de steen en heeft een glad oppervlak.


Knipvoeg (knip­w­erk)
De knipvoeg is een ambachtelijke, arbei­dsin­ten­sieve voeg welke vee­lal bij mon­u­men­tale gevels wordt toegepast. Deze voeg wordt met een spe­ciale mor­tel gezet, zit buiten het zichtvlak van de steen en wordt gesne­den met een facet randje.


Sni­jvoeg (sni­jw­erk)
De sni­jvoeg is het­zelfde als de knipvoeg alleen is de voeg gelijk aan het zichtvlak van de steen. Glad, licht verdiept (terug liggende voeg) De gladde licht verdiepte voeg is in principe het­zelfde als de doorgestreken voeg alleen ligt de voeg iets achter het zichtvlak van de steen (ongeveer 1 à 2 mm).


Glad, verdiept (verdiept doorgestreken)
De glad verdiepte voeg is in principe het­zelfde als de glad, licht verdiepte voeg, maar deze voeg ligt verder (ongeveer 2 tot 5 mm) achter het zichtvlak van de steen.


Schaduwvoeg
De schaduwvoeg is een voeg waar­bij de hor­i­zon­tale voeg schuin omhoog tussen de ste­nen ligt en de ver­ti­cale voeg gelijk met het zichtvlak van de steen. De schaduwvoeg heeft een glad oppervlak.


Daggestreek (daggesnede)
De voeg met daggestreek wordt met een spe­ciale mor­tel gezet en is een doorgestreken voeg. Bij deze voeg wordt in het mid­den van de hor­i­zon­tale voeg een streep getrokken. Een mooie vari­ant op deze voeg is het zoge­naamde ‘boeren knip­w­erk’. Hier­bij wor­den de ver­ti­cale voe­gen geknipt.

GEVEL­HER­S­TEL

JJG biedt onder­meer oplossin­gen voor de vol­gende problemen:

 • Ver­oud­erde voe­gen: voegher­s­tel, hakken en voegen
 • Afge­brokkelde ste­nen, steenrestauratie
 • Optrekkend vocht in met­sel­w­erk injecteren
 • Vocht­doorslag, vochtwer­ing en impregneren
 • Zout uit­bloei –en uit­slag verwijderen
 • Schade bogen en togen her­s­tel, boog– en toogconstructies
 • Scheuren in met­sel­w­erk injecteren
 • Scheuren in met­sel­w­erk kitten
 • Ver­min­derde samen­hang, steenversteviging
 • Con­struc­tiehers­tel, injecteren van metselwerk
 • Prob­le­men met ver­ankerin­gen her­stellen en aanbrengen
 • Dilatatieprob­le­men, dilataties her­stellen en formeren
 • In veel gevallen beve­len wij een visuele inspec­tie aan om te komen tot een goed behandelingsadvies.
BETON­HER­S­TEL
Delen beton kun­nen wor­den aange­tast door ver­roest ijzer in het beton. Men kan dit vooral bij balkons en /​of galer­i­jen tegenkomen. Afge­spron­gen beton­deelt­jes, scheurt­jes en roestvlekken zijn sig­nalen die waarschuwen voor beton­schade. Op den duur kan deze schade ern­stige vor­men aan­nemen. JJG bestri­jdt en her­stelt dit effec­tief. Het beschadigde beton­werk kan zowel met min­erale als epoxy gebon­den mor­tels wor­den hersteld.
GEVEL­REINIG­ING

Als u gevel vervuild of beschadigd is, zal de waarde dalen. Vuil kan vocht vasthouden. Daar­door bli­jft de gevel nat, waar­door de iso­latie van het pand achteruit gaat. Het is dan ook belan­grijk uw gevel door een spe­cial­ist te laten reini­genu bijvoor­beeld dmv zand­stralen. Soorten vervuiling:

 • Vuil in de lucht (roet, rub­ber, ijzerdeeltjes)
 • Vervuil­ing door micro-​organismen (algen, schim­mels, mos)
 • Bouwvervuil­ing (cementsluiers, teer, Graffiti)
 • Aanslag van bestand­de­len uit bouw­ma­te­ri­alen (kalk en gips)
 • Zou­tu­it­bloei­in­gen (salpeter)
 • Aanslag van inge­dron­gen com­po­nen­ten (dooi– en zeezout)
 • Afzetting van cor­rosiepro­ducten (kop­eren bouw­ma­te­ri­alen of roest van ankers)
SCHILDER­W­ERK

Schilderen is een vak apart. Onze schilders nemen hun vak serieus en bezit­ten veel tech­nis­che ken­nis. Wij werken nauw samen met ver­flever­anciers, zodat wij altijd op de hoogte bli­jven van de nieuw­ste ontwikke­len. Ook werken wij met verftech­nis­che onder­houd­sad­viezen. Deze wor­den gemaakt door de lever­ancier van het verf­prod­uct en dienen als lei­draad voor de offerte en uitvoering.

 • Buiten schilder­w­erk
 • Bin­nen schilderwerk
 • Ren­o­vatie schilderwerk
 • Houtrother­s­tel
 • Stuuk­w­erk
 • Glasweef­sel
 • Dec­o­ratie
DAKREN­O­VATIE

Wij zijn gespe­cialiseerd in o.a.:

 • Dakreparatie, dakren­o­vatie van zowel pan­nen­daken als bitu­men dakbedekking
 • Repar­eren of vernieuwen van uw dak­goot of dakkapel
 • Inspec­tie van daken en schoorstenen
 • Het lev­eren en plaat­sen van schouwen, open­haar­den, gashaar­den en houtkachels
 • Aan­leggen, repar­eren of ren­ov­eren van rookkanalen
 • Ver­wi­jderen van vogelnesten
 • Lev­er­ing en plaats­ing van schoorsteenkappen
 • Reparatie, ren­o­vatie of vernieuwen van schoorstenen