GEVEL­REN­O­VATIE

PAN­DEN IN OMGEV­ING ROT­TER­DAM & DEN HAAG

Het uit­sli­jpen en aan­bren­gen van nieuwe voe­gen, het her­stellen van stuuk­la­gen , aan­breng van nieuwe koz­i­j­nen, schilder­w­erk voor min­erale en houten delen, zand­straal­be­han­del­ing, geve­lanker­her­s­tel en de aan­breng van een bescher­mende coat­ing. Een greep uit de door ons ver­richte werkza­amhe­den in de Rand­stad omgeving.

VAN SPEIJK­STRAAT, ROTTERDAM

BETON­HER­S­TEL

KOOTWIJK­STRAAT, DEN HAAG

Beton­rot was met name aan­wezig bij de uit­brengers en de vlo­erdik­tekan­ten. De loszit­tende stukken hebben wij ver­wi­jderd, bek­ist­ing gemaakt en ver­vol­gens de uit­brengers en vlo­erdik­tekan­ten aange­heeld als bestaand.

BALKON­VLOER RENOVATIE

ROT­TER­DAM NOORD

In deze sit­u­atie hebben wij de vloer kaal geschu­urd waarna wij een twee com­po­nen­ten­primer hebben aange­bracht met quartz sand. Na droging van min­i­maal 24 uur hebben wij de tweede laag coat­ing aange­bracht en inge­strooid met kleurvlokken om dieptew­erk­ing te kri­j­gen.

MET­SEL­W­ERK EN VOEGWERK

POELDIJK

Her­s­tel van een scheur in het met­sel­w­erk, het uit­sli­jpen van metselwerk.

GRAVENDIJK­WAL 118

Het uit­sli­jpen en aan­bren­gen van nieuwe voe­gen, het her­stellen van stuuk­la­gen , aan­breng van nieuwe koz­i­j­nen, schilder­w­erk voor min­erale en houten delen, zandstraalbehandeling.

GRAVENDIJK­WAL 116

Het uit­sli­jpen en aan­bren­gen van nieuwe voe­gen, het her­stellen van stuuk­la­gen , aan­breng van nieuwe koz­i­j­nen, schilder­w­erk voor min­erale en houten delen, zand­straal­be­han­del­ing en het aan­bren­gen van een bescher­mende coating.


SCHI­ET­BAAN­LAAN

Het uit­sli­jpen en aan­bren­gen van nieuwe voe­gen, het her­stellen van stuuk­la­gen , aan­bren­gen van nieuwe koz­i­j­nen, schilder­w­erk voor min­erale en houten delen, zand­straal­be­han­del­ing, en het aan­breng van een gevel­coat­ing, het restau­r­eren van de winkelpui.

SCHEEP­STIM­MER­MANKADE

Het uit­sli­jpen en aan­bren­gen van nieuwe voe­gen, het her­stellen van stuuk­la­gen , aan­bren­gen van nieuwe koz­i­j­nen, schilder­w­erk voor min­erale en houten delen, zandstraalbehandeling.

STOE­PLAAN

Schilder –en gevel­w­erkza­amhe­den aan de buitengevels. Begin project jan­u­ari 2015